Användarvillkor

Göteborgs Minnesförbund, org.nr. 8024934765  (”Svenska Minnesförbundet”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är innehavare av och driver denna sajt (”www.minnesforbundet.se”).

1. Avtal

Åtkomst till och användning av Sajten omfattas av samtliga tillämpliga lagar och regler samt dessa Användarvillkor.

När du använder sajten, samtycker du till dessa Användarvillkor som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till dem, ber vi dig lämna sajten.

Dessa Användarvillkor kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande.De senaste Användarvillkoren kommer att finnas publicerade på sajten. För att vara säker på att du känner till de användarvillkor som ger dig åtkomst till sajten bör du alltid gå igenom Användarvillkoren innan du använder sajten.

2. Immateriella rättigheter

Svenska Minnesförbundet är innehavare och/eller behörig användare av all design, text, innehåll, information, urval och uppställning av innehåll, organisering, grafik, design, sammanställningar och annat som anknyter till denna sajt (”IPR”). Din användning av sajten ger dig ingen licens till eventuell IPR. Ingenting på denna sajt ska tolkas som beviljande av eventuell licens eller rättighet att använda någon IPR utan vårt eller utomstående rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd.

3. Ansvarsbegränsning

Vi försöker hålla denna sajt i drift, virusfri och säker, men du använder sajten på egen risk. Vi tillhandahåller sajten utan kostnad, som den är och tillgänglig utan några uttryckliga eller underförstådda garantier, inkluderande men inte begränsat till underförstådda garantier avseende säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke intrång. Vi garanterar inte att denna sajt alltid kommer att vara säker eller felfri eller att tjänsterna alltid kommer att fungera utan avbrott, försening eller brister. Minnesförbundet ansvarar inte för utomståendes handlingar, innehåll, information eller uppgifter och du befriar oss, våra styrelseledamöter, befattningshavare, anställda och ombud från eventuella krav och skadestånd, kända och okända som uppstår ur, eller på något sätt i anslutning till, krav du kan ha mot sådan utomstående part. Svenska Minnesförbundet ansvarar under inga omständigheter för förlust eller skada inkluderande men inte begränsat till eventuell olycksfalls-, följd-, direkt eller indirekt skada eller förlust av data som uppstår ur eller i anslutning till din användning eller oförmåga att använda denna sajt. Svenska Minnesförbundet:s sammanlagda ansvar ska under alla omständigheter begränsas till ett hundra (100) euro. Gällande lagstiftning kanske inte tillåter begränsningen eller uteslutandet av ansvar eller olycksfalls- eller följdskador, i vilket fallbegränsningen eller uteslutandet ovan kanske inte gäller dig. I sådant fall ska Svenska Minnesförbundet:s ansvar vara begränsat så långt gällande lagstiftning tillåter.

4. Personuppgifter

När du accepterar dessa Användarvillkor, bekräftar du att du har läst igenom och förstått villkoren i vår Integritetspolicy och att du samtycker till den.

Med undantag för personuppgifter, behandlas alla meddelanden eller allt material du publicerar eller överför till oss via Internet som icke-konfidentiellt och generiskt. Vid överföring av personuppgifter till oss, ger du oss uttryckligen tillstånd att sprida och/eller använda sådana uppgifter för alla lagliga ändamål i enlighet med vår Integritetspolicy.

Oaktat det ovannämnda, kommer alla personuppgifter som lämnas till oss på grund av denna sajt att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

5. Tvistelösning

Detta Avtal, och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår ur eller i anslutning därtill, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Tvist i anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Medlemsvillkor

1. Allmänt om medlemskapet

Dessa villkor (”Medlemsvillkoren”) reglerar ditt medlemskap i Göteborgs Minnesförbund (”Svenska Minnesförbundet”). “Svenska Minnesförbundet” finns inte registrerat som organisation då man inte kan registrera ett nationellt förbund innan tre lokala förbund finns registrerade. Därför företräder Göteborgs Minnesförbund Svenska Minnesförbundet och styrelsen i Göteborgs Minnesförbund speglar styrelsen i Svenska Minnesförbundet.

”Medlemsvillkoren” utgör det avtal som gäller mellan dig (”Medlemmen”) och Svenska Minnesförbundet (org nr 802493-4765) när du blivit medlem i Svenska Minnesförbundet, och du bör därför läsa Medlemsvillkoren noggrant. Svenska Minnesförbundet förbehåller sig rätten att uppdatera Medlemsvillkoren från tid till annan. Om vi gör några väsentliga förändringar i Medlemsvillkoren meddelar vi dig via e-post.

Svenska Minnesförbundet förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avsluta medlemskapet om detta missbrukas eller för det fall Medlemmen vid besök på Svenska Minnesförbundet:s evenemang agerar i strid med Svenska Minnesförbundet:s vid var tid gällande ordningsregler.

2. Personuppgiftshantering

När du registrerar dig som Medlem i Svenska Minnesförbundet godkänner du att vi behandlar de personuppgifter du lämnar. I vår Integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till och hur vi skyddar din integritet. Vi uppmanar dig att läsa igenom Integritetspolicyn noggrant och att kontakta oss om du har några frågor. (Hur du kommer i kontakt med oss i frågor som rör vår personuppgiftshantering framgår av Integritetspolicyn.)

3. Att bli medlem i Svenska Minnesförbundet

Medlemskap i Svenska Minnesförbundet skapas via registrering på www.minnesforbundet.se och genom att betala in medlemsavgiften enligt instruktioner på sidan.

Vi kommunicerar huvudsakligen med dig som medlem via våra digitala kanaler. Genom att bli medlem i Svenska Minnesförbundet samtycker du till att ta emot kommunikationer från oss, via e-mail , rörande ditt medlemskap och/eller i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst välja att sluta ta emot kommunikationer genom att kontakta oss.

När du registrerar dig som medlem får du frågan om du vill ta emot nyhetsbrev från oss via email. Du kan när som helst välja att sluta ta emot dessa genom att meddela oss, antingen via mail eller formulär på hemsidan. Vi kommer även om du avsagt dig nyhetsbrev att fortsätta att kommunicera kring ditt medlemskap.

Det är bara fysiska personer, bosatta i Sverige, som som kan vara medlemmar i Svenska Minnesförbundet. Är du under 16 år så krävs även målsmans godkännande.

Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller användas av annan.

Medlemskapet får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda medlemskapet på ett sådant sätt att Svenska Minnesförbundet eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Svenska Minnesförbundet:s regler.

4. Medlemsår

Ditt medlemskap i Svenska Minnesförbundet börjar det datum du blir medlem och gäller därefter i 12 månader  (det första Medlemsåret). Medlemskapet förlängs inte automatiskt.

Du kan närsomhelst säga upp ditt medlemskap i Svenska Minnesförbundet.

5. Dina förmåner som medlem

Som medlem kan du få tillgång till olika erbjudanden från oss. Dessa finns antingen nämnda på www.minnesforbundet.se, eller kan komma att nämnas i våra andra digital kanaler, som tex e-mail.

6. Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på medlemskapet och dessa Medlemsvillkor. Tvist hänförlig till medlemskapet eller Medlemsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Click edit button to change this text.