Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ert namn, e-post, telefonnummer och ort. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hålla er informerade om våra aktiviteter och kunna nå er vid viktig information rörande Svenska Minnesförbundet och erat medlemskap, såsom kallelse till årsmöte eller liknande.

Vi har fått dina uppgifter från formuläret som fyllts i på sidan Bli Medlem. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är så att vi kan ingå ett avtal med dig i form av medlemskap i förbundet.. Dina uppgifter kommer att sparas elektroniskt i Google dokument till vilket enbart styrelsen för Svenska Minnesförbundet har åtkomst. Lösenordet för alla inloggningar byts regelbundet för att säkerställa hög säkerhet.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan part utan är enkom för Svenska Minnesförbundets interna bruk för att kunna upprätthålla sina förpliktelser gentemot er som medlemmar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vi sparar dina uppgifter under hela tiden av ditt medlemskap. När ditt medlemskap går ut, eller när du själv väljer att avbryta medlemskapet, så raderar vi de uppgifter vi har om dig.  

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Svenska Minnesförbundet som kan kontaktas via styrelsen@minnesforbundet.se . Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på styrelsen@minnesforbundet.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.